algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Mærke van toepassing.

De Algemene Voorwaarden van Mæke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 629 44 223. Deze voorwaarden worden in een offertetraject voorgelegd, kunnen desgewenst op aanvraag worden toegezonden of zijn via onderstaande link te downloaden.

Algemene Voorwaarden Mærke versie - juli 2015

disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website maerke.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Mærke uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Mærke niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mærke garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten
Deze website kan links naar externe websites bevatten. Mærke is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of die links naar deze website bevatten.

Informatie gebruiken
Alle rechten op deze website behoren toe aan Mærke, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mærke. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Mærke behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

privacyverklaring

Mærke vof, gevestigd aan Voorstraat 15, 3241 EE te Middelharnis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe wij dat doen. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via mail@maerke.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Mærke
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie (e-mail/ telefonisch).

Om welke reden verwerkt Mærke persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen;
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Hoe lang bewaart Mærke persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via mail@maerke.nl.

Met welke derden deelt Mærke persoonsgegevens
We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit en de bewaarperiode is op een minimum gezet van 14 maanden. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mærke.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@maerke.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Mærke persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via mail@maerke.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • We maken gebruik van beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje;
 • Wij werken in een gesloten, beveiligd netwerk;
 • Een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot persoonsgegevens.

Cookies die Mærke gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er de analytische cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. De privacy van de bezoeker blijft met deze cookies gewaarborgd.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-5-2018